Công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư - 10/06/2020 14:46
Thực hiện Kế hoạch chi tiết số 02-KH/TBPVĐHXngày 29/4/2020 của Tiểu ban Phục vụ Đại hội X (gọi tắt là Tiểu ban) về công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ được phân công và kết quả cuộc họp ngày 05/6/2020 của Tổ số 1 thuộc Tiểu ban về việc nghe các cơ quan báo cáo tiến trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện tiến độ và yêu cầu cụ thể như sau:
 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG
1. Thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hoàn thành biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền Đại hội và ban hành đề cương tuyên truyền ngày 11/5/2020;đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, thẩm định nội dung chương trình thông tin lưu động.
-Phối hợp với Phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao xây dựng các chương trình thông tin lưu động, Hội diễn, Giải thể thao; in pano, băng rôn, trang trí các trục đường trung tâm, khu vực Đại hội (khẩu hiệu tuyên truyền  theoKế hoạch 246-KH/HU); đưa tin phản ánh trước, trong, sau Đại hội; Mở chuyên mục tuyên truyền Đại hội, tuyên truyền nội dung chính của văn kiện Đại hội X của Đảng bộ huyện; đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộhuyện lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu lần thứ XIIIcủa Đảng trên sóng phát thanh, truyền hình, website....Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao đã ban hành kế hoạch số 09/KH.VHTTTT ngày 16/3/2020 về tổ chức và dự toán kinh phí thực hiện tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện, cụ thể hóa các nội dung, hình thức và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo cung cấp nội dung tuyên truyền Đại hội để đăng Cổng Thông tin điện tử du lịch huyện; phối hợp Phòng văn hóa và thông tin thường xuyên đôn đốc Trung tâm văn hóa Thông tin – Thể thao thực hiện nhiệm vụ.
2. Chuẩn bị lực lượng và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Đại hội
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thực hiện việc cử người kiểm tra, sử dụng thiết bị, trực bảo đảm thông tin liên lạc, kỹ thuật máy chiếu suốt thời gian Đại hội; bố trí lực lượng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội; sử dụng thiết bị công nghệ thông tin minh họa báo cáo chính trị  và kết quả hoạt động của BCH Đảng bộ huyện khóa IX.
3. Xây dựng maket và trang trí khu vực diễn ra Đại hội
-Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thaođã hoàn thành việc xây dựng maket trang trí theo quy định bên trong và bên ngoài nơi diễn ra Đại hội, khẩu hiệu Đại hội, dự kiến ngày 20/6/2020trình Trưởng tiểu ban phê duyệt(bao gồm trang trí bằng cây kiểng); phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thuộc Ban về kiểm tra việc thực hiện trang trí theo maket được duyệt. Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao đã chuẩn bị các điều kiện sau khi trưởng tiểu ban phê duyệt maket sẽ thực hiện in ấn, trang trí theo maket được duyệt.
4. Cây xanh trang trí khu vực diễn ra Đại hội
-Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng, Phòng văn hóa và thông tin và Phòng Tài nguyên và Môi trườngtrên cơ sở maket trang trí được duyệt, có kế hoạch tuyển chọn cây kiểng phù hợp trang trí bên trong và bên ngoài hội trường, nơi diễn ra Đại hội đảm bảo tính trang trọng, thẩm mỹ. Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin có kế hoạch phối hợp kiểm tra việc thực hiện trang trí theo maket được duyệt.
5. Lễ viếng nghĩa trang Hàng Dương trước phiên chính thức của Đại hội
-Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo đã hoàn thànhkiểm duyệt nội dung bài viếng nghĩa trang Hàng Dương của Đại biểu trước phiên chính thức của Đại hội và chuẩn bị khâu thực hiện nghi thức lễ viếng nghĩa trang Hàng Dương, trang trí khu vực sân hành lễ nghĩa trang Hàng Dương; phối hợp Văn phòng huyện đang tiến hành thẩm định bài bài viếng nghĩa trang Hàng Dương, trình Trưởng Tiểu ban duyệt.
6. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ Đại hội
- Ban Tuyên giáo Huyện ủyphối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao đã hoàn thành việc lựa chọn 03 tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ phục vụ trước khi Đại hội và một số bài hát để phát xen kẽ chương trình Đại hội vào những thời điểm thích hợp, đã tổ chức chọn diễn viên, dàn dựng và đang tiến hành tập dợt để biểu diễn phục vụ tại Đại hội và chào mừng thành công của Đại hội; đã triển khai âm thanh đảm bảo chất lượng phục vụ văn nghệ và suốt Đại hội đảm bảo tuyệt đối không được gián đoạn, rè, hú.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin dự kiến ngày 25/6 sẽ tiến hành thẩm định nội dung, hình thức các tiết mục văn nghệ phục vụ Đại hội.
- Phòng Văn hóa Thông tin đã có kế hoạch trình ký về tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện và chương trình công diễn chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lầnthứ X. Dự kiến tổ chức ngày 10-13/7/2020.
7. Xây dựng phim tài liệu phục vụ Đại hội
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin dự kiến trước 20/6 thẩm định nội dung phim tài liệu và trình Trưởng Tiểu ban phê duyệt vào ngày 20/6.
-Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao đang thẩm địnhkịch bản, nội dung và tổ chức thực hiện phim tài liệu (thời lượng khoảng 25 – 30 phút) về thành tựu kinh tế, xã hội, QPAN, xây dựng Đảng phản ánh chặng đường 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX phục vụ trong quá trình diễn ra đại hội vào những thời điểm thích hợp; thực hiện trình chiếu tại Đại hội (Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao dự kiến gửi về BTG trong tuần từ 08-12.6)
8. Triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, xã hội, QPAN và xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh; đã tuyển chọn ảnh tư liệu tiêu biểu, đại diện cho thành tựu kinh tế, xã hội, QPAN, xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 phục vụ công tác tổ chức và tuyên truyền Đại hội; lên maket trưng bày và dự kiến trình Trưởng Tiểu ban phê duyệt vào ngày 20/6.
- Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao trên cơ sở maket được duyệt, đã chuẩn bị khâu tổ chức in ấn, lên đai trưng bày trước sảnh Hội trường nơi diễn ra Đại hội.
III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1. Văn phòng huyện:
- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thực hiện trang trí khu vực diễn ra Đại hội
- Chuẩn bị địa điểm, máy chiếu, đường truyền internet,…để đội phục vụ âm thanh, máy chiếu được tập dợt.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trang trí khu vực diễn ra Đại hội. Đề nghị Công ty Cây xanh hỗ trợ tốt cho việc lựa chọn cây xanh trang trí phù hợp chieuf cao và không giân phía trong Hội trường diễn ra Đại hội.
2. Chuẩn bị Đội văn nghệ hát bài Quốc ca tại phiên chính thức của Đại hội, hiện chưa có chỉ đạo của Tỉnh ủy nên chưa chuẩn bị. Đề nghị Trưởng Tiểu ban cho ý kiến.
3. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị BTV Huyện ủy duyệt chương trình để thống nhất, dự kiến ngày 20/6/2020.

 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Côn Đảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
SỔ TAY GIẢM NHỰA DU LỊCH CÔN ĐẢO
Cuốn sổ tay hướng dẫn giảm nhựa với thông tin liên quan về vật liệu nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống và làm sao để sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập145
  • Hôm nay7,759
  • Tổng truy cập13,601,555
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây