Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai - 15/06/2020 08:01
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 VÀ NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020-2025
 
A. ĐẢNG BỘ HUYỆN CÔN ĐẢO QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI
I. Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ I
Đại hội được diễn ra qua 02 vòng:
 - Vòng 1 được tiến hành trong 04 ngày, từ ngày 03-06/11/1976. Nhiệm vụ chính của Đại hội vòng 1 là thảo luận Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (sửa đổi), thảo luận các báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí.
- Vòng 2 được tiến hành trong 08 ngày, từ ngày 20-27/5/1977. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 18 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí là ủy viên dự khuyết; bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh (Tám Thạch) được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.
II. Đại hội Đảng bộ quận Côn Đảo lần thứ II
Đại hội được diễn ra qua 02 vòng:
- Vòng 1 được tiến hành vào ngày 17/12/1981. Nhiệm vụ chính của Đại hội vòng 1 là thảo luận các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo lần thứ I.
- Vòng 2 được tiến hành trong 05 ngày, từ ngày 13-17/01/1983. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 16 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí là ủy viên dự khuyết; bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Cao Thế Điện được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy.
III. Đại hội Đảng bộ quận Côn Đảo lần thứ III
Đại hội được diễn ra qua 02 vòng:
- Vòng 1 được tiến hành vào ngày 22/9/1986. Nhiệm vụ chính của Đại hội vòng 1 là thảo luận các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng và thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ II (1983-1986). Đồng thời, Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo lần thứ II.
- Vòng 2 được tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 29/11-01/12/1986. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 14 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Vịnh được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy.
IV. Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ IV
Đại hội được diễn ra qua 02 vòng:
- Vòng 1 được tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 24-25/3/1991 khi Côn Đảo còn là quận của Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Nhiệm vụ chính của Đại hội vòng 1 là thảo luận các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) trình Đại hội VII. Đồng thời, Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên gồm 08 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đồng chí đại biểu dự khuyết.
- Vòng 2 được tiến hành vào ngày 12/3/1992 khi Côn Đảo đã là huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí. Đồng chí Phan Chiến được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.
V. Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ V được tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 25-27/01/1996. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí. Đồng chí Phan Chiến được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.
VI. Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ VI được tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 01-02/12/2000. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí. Đồng chí Hứa Phước Ninh được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.
VII. Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ VII được tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 12-14/10/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí. Đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.
VIII. Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ VIII được tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 28-30/6/2010. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trương Hoàng Phục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.
IX. Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ IX được tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 05-07/8/2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 VÀ NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020-2025
I. Ý nghĩa và tầm quan trọng, quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X
1. Ý nghĩa và tầm quan trọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức vào khoảng đầu tháng 7 năm 2020 (từ ngày 06/7/2020 - 08/7/2020). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân huyện Côn Đảo, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của huyện giai đoạn 2020-2025, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Đại hội được tiến hành trong bối cảnh đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, nhất là 10 năm gần đây đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.
Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.
2. Quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 196-KH/HU, ngày 21/5/2019 về tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 209-KH/HU, ngày 09/7/2019 về triển khai, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Để chuẩn bị cho Đại hội, ngày 17/9/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Quyết định số 379-QĐ/HU “về việc thành lập Tiểu ban Nhân sựĐại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”, Quyết định số 380-QĐ/HU “về việc thành lập Tiểu ban Văn kiệnĐại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”, Quyết định số 381-QĐ/HU “về việc thành lập Tiểu ban tổ chức phục vụĐại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh hướng dẫn về công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 224-KH/HU, ngày 01/11/2019 về theo dõi, nắm tình hình và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Hướng dẫn số 04-HD/HU, ngày 26/11/2019 về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 1854-CV/HU, ngày 29/11/2019 về sao gửi hướng dẫn một số điểm về thể thức văn bản Đại hội và các tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội; Công văn số 1927-CV/HU, ngày 05/02/2020 về việc đăng ký thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đang diễn ra bảo đảm theo kế hoạch, chu đáo, nghiêm túc.
II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trong 05 năm qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy gắn kết chặt chẽ với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, tính năng động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ IX, đạt được nhiều kết quả quan trọng:
1.1. Về lĩnh vực kinh tế
Có 08/09 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra: Khách du lịch; doanh thu du lịch; doanh thu thương mại và dịch vụ khác; giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất nông nghiệp; giá trị sản xuất ngư nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn và chỉ tiêu chi ngân sách huyện.
Có 03/04 chỉ tiêu môi trường đạt và vượt so với Nghị quyết, gồm: Độ che phủ của cây rừng và cây trồng lâu năm; hộ gia đình đủ điều kiện lắp đặt được sử dụng điện, nướchợp vệ sinh; tỷ lệ cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường.
Cơ cấu kinh tế “du lịch - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp” chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng. Tỷ trọng du lịch - dịch vụ đạt 89,58%, công nghiệp 6,65%, nông - lâm - ngư nghiệp 3,77%.
Doanh thu du lịch 6.499 tỷ đồng, đạt 159,29% NQ, tăng bình quân 23,18%, tăng gấp 4,72 lần so giai đoạn 2011 - 2015. Khách du lịch đạt 1.510.822 lượt (trong đó có 162.040 lượt khách nước ngoài), đạt 203,07% so với NQ, tăng bình quân 25,62%. 
Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ khác 5.462 tỷ đồng, đạt 116,99% so với NQ, tăng bình quân 8,76%.
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 888,54 tỷ đồng,đạt 115,83% so với NQ, tăng bình quân 6,94%.
Giá trị sản xuất nông nghiệp 211,63 tỷ đồng, đạt 135,66%  so với NQ, tăng bình quân 8,71%.
Giá trị sản xuất ngư nghiệp 291,31 tỷ đồng, đạt 137,02% so với NQ, tăng bình quân 8,80%.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thực hiện được 2.395 tỷ đồng.
Hoàn thành quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo, quy hoạch phân khu 1/2.000 khu trung tâm Côn Sơn, khu Bến Đầm.
Duy trì độ che phủ của cây rừng và cây trồng lâu năm đạt 92,93% (NQ: 85%). 100% hộ gia đình đủ điều kiện lắp đặt được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh; 100% cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất xây dựng mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường. 100% các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn đã thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định.
Thu ngân sách nhà nước 323,55 tỷ đồng, đạt 240,13% NQ, tăng bình quân 49,93%. Chi ngân sách huyện 2.201,4 tỷ đồng, đạt 118,55% NQ, tăng bình quân 7,99%.
1.2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội
Có 07/11 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, gồm: Tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học phổ thông đến trường bình quân hàng năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ giường bệnh tính trên vạn dân; tạo thêm việc làm mới; mức hưởng được thụ văn hóa của người dân và tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.
Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,cơ sở vật chất các trường tiếp tục được đầu tư, mở rộng, sửa chữa, bảo đảm hoạt động dạy học; thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và VyOlympic trên internet đạt những kết quả đáng khích lệ. Số học sinh tiểu học, trung học phổ thông đến trường bình quân hàng năm đạt hơn 100% NQ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 2,9% (NQ: < 5%).100% học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông đều được học ngoại ngữ theo chương trình chuẩn.
Từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị. Nâng cấp quy mô Trung tâm y tế Quân dân y từ 30 giường bệnh lên 50 giường bệnh, đạt tỷ lệ 63,6 giường/vạn dân (NQ: 54). Triển khai thực hiện Đề án 1816 tiếp nhận từ các bệnh viện tuyến trên tăng cường hỗ trợ nhân lực, chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ cho huyện Côn Đảo.
Triển khai đầu tư mới 03 Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng.Mức hưởng thụ văn hóa 32 lần/người/năm, đạt 100% NQ. Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên: 34%, đạt 100% NQ.
Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo, góp phần tăng lượng khách tham quan di tích trên địa bàn. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục ổn định, cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật; đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo đoàn kết, hòa nhập cộng đồng, được chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần.
Tổng số lao động đã được giải quyết việc làm là 1.516 lao động (có 783 lao động nữ) đạt 101,1% so với kế hoạch giai đoạn, trong đó tạo thêm việc làm mới cho 872 lao động, đạt 116,27% NQ; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, đạt 100% NQ. Lao động nông nghiệp chuyển dịch mạnh sang ngành, nghề khác.
Doanh số cho vay vốn giải quyết việc làm 36,075 tỷ đồng với 933 hộ vay theo các chương trình cho vay sinh viên, hộ nghèo, thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 1,3% năm 2016 giảm xuống còn 0% năm 2018.
1.3. Về lĩnh vực Quốc phòng - An ninh - Nội chính
Có 09/10 chỉ tiêu đạt và vượt, gồm: Đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm;tỷ lệ đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 37,19% (NQ là 28%), đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 21,64% (NQ là 20%), đảng viên trong quân nhân dự bị đạt 25,7% (NQ là 10%).Điều tra làm rõ 92/93 vụ án hình sự đạt tỷ lệ 98,9% (NQ là 75%), trong đó các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án đạt 89% (chỉ tiêu 85%), tỷ lệ truy tố đạt theo chỉ tiêu ngành dọc tỉnh giao, tỷ lệ thi hành án về việc đạt 97,9% và về tiền đạt 96,6% trên tổng số án có điều kiện thi hành.
1.4. Về công tác xây dựng chính quyền
Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều nỗ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã kịp thời thể chế hoá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tế ở địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Hoạt động giám sát, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường và đem lại hiệu quả tích cực.
Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bước chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ bản được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính toàn diện trên tất cả 06 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Thực hiện hiệu quả một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của tỉnh.
Cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện đã cung cấp 485 thủ tục hành chính ở mức độ 2; 296 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 04 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cơ bản đáp ứng theo lộ trình.
1.5. Về công tác xây dựng mặt trận, đoàn thể
Có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết, cụ thể: có 10/10 Ban Công tác Mặt trận cơ sở đạt vững mạnh hằng năm, đạt 100%, vượt chỉ tiêu đề ra. LĐLĐ huyện: thành lập được 03 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 115 đoàn viên, đạt 100% chỉ tiêu NQ; hàng năm, có 96,5% CĐCS khối Nhà nước đạt vững mạnh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện có trên 90% chi đoàn, chi hội đạt vững mạnh hàng năm, vượt chỉ tiêu NQ; đã thành lập 02 chi đoàn tại 02 doanh nghiệp tư nhân.Hội LHPN huyện có 10/10 chi hội đạt vững mạnh hằng năm, đạt 100%, vượt chỉ tiêu NQ.Hội nông dân huyện: có 1.855 lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả bình xét cuối năm tỷ lệ đạt trên 85%, vượt chỉ tiêu NQ. Có 100% chi hội đạt danh hiệu vững mạnh, vượt chỉ tiêu NQ, 83,7% tổ hội đạt danh hiệu tổ hội vững mạnh.Hội Cựu chiến binh: có 100% cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có trên 90% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.
1.6. Về công tác xây dựng Đảng
Có 13/19 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, cụ thể: 100% cấp ủy viên được bồi dưỡng chương trình cấp ủy về nội dung thi hành Điều lệ Đảng; phối hợp đào tạo 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại Côn Đảo.Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90,63% (NQ: 90%); đảng viên công tác trong ngành giáo dục đạt 45,8%, ngành y tế đạt 33,33% so với tổng số cán bộ, viên chức của ngành.Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 32,14% (NQ: trên 30%).Thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với tổ chức cơ sở đảng bình quân 5,68 lần/nhiệm kỳ, giám sát 3,38 lần/nhiệm kỳ; kim tra 73,47%, giám sát 204,49% s lượng cấp ủy viên; kiểm tra 86%, giám sát 165,93% s lượng đảng viên. Xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng thời gian quy định đạt 100%.
2. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025
2.1. Một số quan điểm, định hướng lớn
1. Phát triển kinh tế nhanh, mạnh, bền vững, có tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Khu du lịch Quốc gia sinh thái, văn hóa - lịch sử - tâm linh.
2. Tiếp tục Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử, giá trị thiên nhiên biển - rừng của Vườn Quốc gia và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân. Thực sự phát huy vai trò của cộng đồng gắn với mục tiêu trong bảo tồn các giá trị di tích, lịch sử, môi trường tự nhiên.
3. Xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với quy mô, tính chất, định hướng phát triển của huyện, được phân cấp một số thẩm quyền thuộc tỉnh.
4. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng lao động, đề xuất chính sách thu hút nhân lực bảo đảm yêu cầu phát triển. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.
5. Xây dựng khu vực phòng thủ Côn Đảo vững chắc, tương xứng với vị trí tiền tiêu, góp phần giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển Đông Nam của Tổ quốc.
2.2. Mục tiêu tổng quát
Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục chỉnh trang, thực hiện trật tự, văn minh đô thị; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để phấn đấu phát triển Côn Đảo đạt những tiêu chí cơ bản của Khu du lịch Quốc gia sinh thái, văn hóa - lịch sử - tâm linh.
2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.3.1. Những chỉ tiêu cần đạt để đến năm 2025, Côn Đảo cơ bản trở thành Khu du lịch quốc gia sinh thái, văn hóa - lịch sử - tâm linh
- Đến năm 2025, lượng khách đến Côn Đảo đạt khoảng 500.000 lượt khách/năm;
- Có ít nhất 02 tài nguyên du lịch, trong đó có tài nguyên du lịch cấp quốc gia;
- Có bản đồ địa hình Khu du lịch quốc gia Côn Đảo;
- Có khu mua sắm, thể thao, vui chơi, giải tríđạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;
- Có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 500.000 lượt khách mỗi năm;
- Có hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải tập trung theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Có hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, bảo đảm quy chuẩn, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm.
2.3.2 Về kinh tế:
Tiếp tục cơ cấu kinh tế theo hướng “du lịch - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp”. Tỷ trọng các ngành kinh tế: du lịch - dịch vụ: 90,38%; công nghiệp: 6,17%; nông - lâm - ngư nghiệp: 3,45%.
- Doanh thu du lịch: 10.080 tỷ đồng, tăng bình quân 6,59%.
- Tổng doanh thu thương mại và dịch vụ khác: 6.874 tỷ đồng, tăng bình quân 3,87%.
- Có 2.552.590 lượt khách du lịch, tăng bình quân 6,6%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh): 924,36 tỷ đồng, tăng bình quân 5,9%.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh): 151,27 tỷ đồng, tăng bình quân 5,9%; Giá trị sản xuất ngư nghiệp (theo giá so sánh): 200,18 tỷ đồng, tăng bình quân 6,2%.
- Tổng thu ngân sách nhà nước 2.643 tỷ đồng, tăng bình quân 3,01%; điều tiết ngân sách huyện 2.478 tỷ đồng, tăng bình quân 2,61%.
- Tổng chi ngân sách 2.478 tỷ đồng, tăng bình quân 2,62%.
- Vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn huyện: 3.434 tỷ đồng.
2.3.3. Về văn hóa - xã hội
- Dân số trung bình 10.340 người, tỷ lệ tăng tự nhiên 0,9%.
- Tỷ lệ các cháu đi nhà trẻ 75 - 78%, mẫu giáo 98 - 100%, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh nhập học: tiểu học trên 98%, trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trung học cơ sở trên 95%, trong đó 100% học sinh hoàn thành tiểu học vào lớp 6; trung học phổ thông đạt trên 90%. Phấn đấu trên 96% học sinh các trường học đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
- Bảo đảm bác sỹ cho các chuyên khoa sâu của Trung tâm Y tế Quân dân y, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5%.
- Duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 100%.
- Tạo thêm việc làm mới cho 750 lao động.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%.
- Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100%.
- 96% gia đình, 100% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; mức hưởng thụ văn hóa 33 lần/người.
- Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 35%.
2.3.4. Về môi trường
- Duy trì độ che phủ rừng, che phủ cây xanh: duy trì độ che phủ rừng đạt 90%.
- Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt: đạt 98-100%.
- Bảo đảm 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- 100% các cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường.
2.3.5. Về công tác Quốc phòng  - An ninh - Nội chính
- Hàng năm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 100% đối tượng theo quy định; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.
- Xây dựng lực lượng Dân quân - Tự vệ đạt 5,5% dân số. Đảng viên trong lực lượng Dân quân-Tự vệ đạt 32%; đảng viên trong quân nhân dự bị đạt 27%.
- Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; Tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt 80% trở lên, trong đó tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là 100%. Tỷ lệ án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung không quá 5%.
- Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố đạt từ 95% trở lên.
- Tỷ lệ giải quyết chung các loại án đạt từ 90% trở lên (trong đó xét xử từ 95% trở lên đối với án hình sự, từ 85% trở lên đối với các án dân sự và từ 80% trở lên đối với án hành chính); tỷ lệ án bị hủy ≤ 1,0%/Tổng số vụ, việc đã giải quyết; tỷ lệ án bị sửa ≤ 2,5%/Tổng số vụ, việc đã giải quyết.
- Tỷ lệ thi hành án xong về việc là 73%; tỷ lệ thi hành án xong về tiền là 33%.
- Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 85% trở lên; giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài (nếu có).
2.3.6. Về công tác xây dựng Đảng
- Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy dưới 40 tuổi.
- Tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 47%.
- Mở 01 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở; phối hợp mở từ 01 đến 02 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
- Phát triển đảng viên tăng bình quân hàng năm trên 6%; phát triển 03 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; đảng viên công tác trong ngành giáo dục trên 40%, ngành y tế trên 30% so với tổng số cán bộ, viên chức của ngành.
- Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành 100% các nội dung theo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hàng năm các cuộc kiểm tra, giám sát duy trì tăng từ 10% - 20%. Xử lý 100% các vụ việc thi hành kỷ luật đảng, đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền được xử lý.
- 100% khối dân vận Khu dân cư xếp loại tốt trở lên. Mỗi khối dân vận Khu dân cư xây dựng, nhân rộng ít nhất 02 mô hình điển hình “Dân vận khéo”.
2.3.7. Về công tác Mặt trận, đoàn thể
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: 100% Ban công tác Mặt trận cơ sở đạt vững mạnh (trong đó 30% đạt loại xuất sắc). Phối hợp xem xét, giới thiệu từ 2 - 3 cán bộ Mặt trận cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện từ 2 nội dung giám sát/năm và 01 nội dung phản biện xã hội/năm.
- Liên đoàn lao động: phấn đấu có trên 95% CĐCS khu vực nhà nước, 60% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh; phấn đấu phát triển, kết nạp 250 đoàn viên mới và thành lập 04 CĐCS; phấn đấu hàng năm mỗi CĐCS khu vực nhà nước giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, kết nạp (đối với cơ sở còn nguồn).
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 90% cơ sở Đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc); phấn đấu giới thiệu 350 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, mỗi năm đề nghị kết nạp từ 25 - 30 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.
- Hội Nông dân: hàng năm phấn đấu có 100% chi hội và 80% tổ hội đạt vững mạnh; trên 65% số hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua và trên 50% hộ đã đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ: Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hội viên, tổ chức hội; có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm (trong đó 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); giới thiệu từ 2 - 3 cán bộ Hội, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
- Hội Cựu chiến binh: 100% hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó, có từ 15 - 20% hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2.4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
2.4.1.Phát triển kinh tế
Phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Khai thác thế mạnh về giá trị thiên nhiên rừng, biển và lịch sử của Khu di tích Quốc gia đặc biệt, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng tỷ lệ khách nước ngoài và tỷ lệ khách tham quan du lịch sinh thái.
Thu hút các dự án du lịch chất lượng cao, quy mô, có thương hiệu quốc tế. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất các Sở ngành liên quan của tỉnh hỗ trợ, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án đầu tư phát triển du lịch Côn Đảo; ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch; kiến nghị sớm triển khai nâng cấp sân bay Cỏ Ống. Thực hiện dự án phố đi bộ - ẩm thực; cải tạo các công viên tạo cảnh quan đô thị phục vụ tham quan du lịch ; phát triển các loại hình, dịch vụ du lịch tại các tuyến, điểm du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia.
Xây dựng và thực hiện Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu thị trường tiềm năng ở các địa phương lân cận, ven biển Đông, vùng Đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng chương trình quảng bá, xúc tiến phù hợp.
Quản lý tốt chợ hiện tại, xây dựng chợ văn minh, hiện đại, an toàn thực phẩm phục vụ cho nhu cầu càng cao của người dân địa phương và khách du lịch. Kêu gọi đầu tư xây dựng 02 đến 04 siêu thị hạng III tại trung tâm huyện, 01 trung tâm thương mại hạng III tại khu vực An Hải, 01 kho lương thực, thực phẩm dự trữ thực thực phẩm tại trung tâm. Phát triển các siêu thị mini, các cửa hàng tiện lợi phục vụ Nhân dân tại khu vực Cỏ Ống, Bến Đầm. Hoàn chỉnh và từng bước hiện đại hóa các dịch vụ kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng... trên địa bàn huyện.
Hoàn thành nâng cấp, mở rộng cảng Bến Đầm, cảng tàu khách Côn Đảo, tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư các tuyến tàu cao tốc mới, tăng số lượng doanh nghiệp tham gia khai thác các tuyến đã hoạt động;đề xuất mở thêm hãng bay, các đường bay mới Hà Nội - Côn Đảo, Đà Nẵng - Côn Đảo, Phú Quốc - Côn Đảo, tạo tính kết nối với các địa phương tiềm năng và tính cạnh tranh của dịch vụ vận tải. Đề nghị đầu tư, nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông.
Hoàn tất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm. Kiến nghị ngành điện tiếp tục triển khai đầu tư đồng bộ các nguồn điện, lưới điện theo Quy hoạch. Nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống cáp ngầm 22KV ở các tuyến chưa được ngầm hóa;
Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sử dụng ít đất nhưng cho hiệu quả kinh tế cao; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo đảm an ninh môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tập trung trồng cây phân tán trên các trục giao thông; tạo vành đai xanh cảnh quan; vành đai xanh xung quanh đô thị.duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển. Phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển của tỉnh, ngành và của vùng.
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách để kêu gọi các Nhà đầu tư có đẳng cấp đầu tư vào các lĩnh vực du lịch dịch vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nướccác thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào Côn Đảo.Đề xuất, kiến nghị bố trí vốn ngân sách để tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng về hạ tầng điện, nước, giao thông, xử lý nước thải, rác thải đáp ứng cho nhu cầu phát triển.
Triển khai tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.Tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất.
Hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống thu gom xử lý nước thải và nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Xử lý rác thải tồn đọng.Xây dựng và thực hiện chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản.
Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu đạt kế hoạch thu, khai thác có hiệu quả các nguồn thu trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để thu hồi thuế vào NSNN, chống thất thu.Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và kiểm tra theo đúng quy định. Quản lý tài sản công theo quy định, có hiệu quả.
2.4.2. Phát triển văn hóa - xã hội
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Phát triển đội ngũ nhà giáo bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đủ phẩm chất, năng lực nghề nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, cải thiện về trình độ ngoại ngữ góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Tiếp tục triển khai các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý hiện đại, xây dựng và phát triển thương hiệu; hợp tác, liên kết với các Trung tâm, Viện, Trường Đại học trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực địa phương đang tập trung giải quyết.
Xây dựng, thực hiện đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân Dân y Côn Đảo.Tập trung nâng cao năng lực cho bác sĩ và nhân viên y tế tại phòng Cấp cứu, đồng thời chuẩn hóa công tác cấp cứu ngoại viện. Kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế về cơ cấu, số lượng và chất lượng, chú trọng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức.Ứng dụng hiệu quả hệ thống Telemedicine vào hoạt động nhằm để kết nối giữa Trung tâm Y tế Quân Dân y Côn Đảo với các tuyến Trung ương và tuyến tỉnh.Đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất vào các chuyên khoa còn thiếu. Tăng cường công tác xã hội hóa trong hoạt động khám chữa bệnh, kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng có chăm sóc y tế chất lượng cao tại huyện.
Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao nhằm thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư. Xây dựng nhà làm việc các ban điều hành khu dân cư. Nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.
Quan tâm thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo. Lập hồ sơ đề nghị công nhận di sản phi vật thể Quốc gia đối với lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến.
Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của người dân; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở, nước sạch... nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người lao động. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù.
2.4.3. Về quốc phòng, an ninh, nội chính
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Chủ động dự báo, nắm tình hình, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh.Đẩy mạnh xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc phòng an ninh. Nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện bộ đội thường trực, lực lượng Dự bị động viên, Dân quân-Tự vệ; tiếp tục kiến nghị đầu tư xây dựng các công trình Quốc phòng, thực hiện hiệu quả Đề án “tăng cường khả năng phòng thủ cho Côn Đảo”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và thềm lục địa phía Đông Nam của Tổ quốc.
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống, làm giảm các loại tội phạm về hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy và giao thông; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị địa phương.
Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước, chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các ngành cấp trên về công tác nội chính. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp, tạo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án, đảm bảo tỷ lệ xét xử các vụ án; tăng cường tổ chức xét xử lưu động các vụ án trọng điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện nghiêm túc các bản án đã có hiệu lực liên quan đến trách nhiệm thi hành của cơ quan nhà nước.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ đầu các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công khai, minh bạch trong hoạt động theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý.
2.4.4. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
Đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động của tổ chức, bộ máy và các đại biểu. Tăng cường kiểm tra, giám sát chương trình, kết quả hoạt động của HĐND huyện; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành theo hướng thu gọn, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng. Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm cấp phó các cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công; giảm thiểu hồ sơ giải quyết trễ hẹn.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng cốt cán trên địa bàn huyện.
Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình vận động quần chúng bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2.4.5. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng thông qua công tác cán bộ; đề xuất xây dựng các chế độ, cơ chế vận hành và sự chỉ đạo, định hướng về nội dung thông tin, giáo dục. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin đại chúng, thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, hạn chế những tác động tiêu cực.
Đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, đánh giá, đề bạt, bố trí, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hiện luân chuyển cán bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện.
Cụ thể hóa đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với từng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, hướng trọng tâm vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, thực hiện tốt công tác dân vận từ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm các sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.
2.4.6. Lựa chọn các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới
- Tiếp tục chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp; thực hiện trật tự, văn minh đô thị.
- Mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng một số dịch vụ du lịch đạt chất lượng cao.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình vận động quần chúng bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
C. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI
1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!
2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
3. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
4. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025!
7. Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!
9. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025!
10. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Côn Đảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
SỔ TAY GIẢM NHỰA DU LỊCH CÔN ĐẢO
Cuốn sổ tay hướng dẫn giảm nhựa với thông tin liên quan về vật liệu nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống và làm sao để sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập101
  • Hôm nay6,785
  • Tổng truy cập13,600,581
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây