ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HOÀNG TÙNG, BÍ THƯ HUYỆN ỦY CÔN ĐẢO Nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân

Thứ hai - 06/07/2020 05:28
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo đã đạt những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã dành cho Báo BR-VT cuộc trao đổi về những kết quả đạt được giai đoạn 2015-2020 và những định hướng trong nhiệm kỳ tới.

 * Phóng viên: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo đều đạt và vượt so với Nghị quyết.

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng: Vâng, chúng tôi rất vui mừng nhìn lại 5 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sơ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình thực hiện, các mục tiêu kế hoạch được kiểm tra, giám sát chặt và kịp thời điều chỉnh. Kết quả, nhiệm kỳ qua huyện Côn Đảo thực hiện đạt được nhiền thành tựu quan trọng, tạo nền tảng cơ bản để Côn Đảo bước sang giai đoạn phát triển mới.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Kinh tế chuyển dịch tích cực, giữ đúng định hướng. Du lịch - dịch vụ khẳng định được vị trí chiến lược trong cơ cấu kinh tế. Doanh thu du lịch tăng bình quân 23,18% trong cả giai đoạn, lượng khách tăng 24,01%/năm.

Cơ sở hạ tầng Côn Đảo cũng được đầu tư mạnh mẽ, khả năng kết nối giữa Côn Đảo với đất liền tăng cường. Các quy hoạch quan trọng bảo đảm cho Côn Đảo phát triển trong tương lai đã được phê duyệt. Riêng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang khẩn trương hoàn thiện. Các thiết chế quản lý kiến trúc, xây dựng, môi trường được củng cố. Đầu tư xã hội được huy động mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho Côn Đảo. 

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý và phát huy di tích có bước phát triển tương xứng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được triển khai chu đáo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên. Danh hiệu huyện văn hoá được giữ vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng thăm hỏi bà Lương Thị Ngũ (vợ liệt sĩ, ở khu dân cư số 5) nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2019).
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng thăm hỏi bà Lương Thị Ngũ (vợ liệt sĩ, ở khu dân cư số 5) nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2019).

*  Riêng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Côn Đảo đã tập trung vào những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?  

- Trong 5 năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Côn Đảo luôn chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng được truyền thống đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở. Gắn lãnh đạo với giám sát, kiểm tra, rút kinh nghiệm thực tiễn.

Đảng bộ huyện có nhiều hình thức biểu dương nhân rộng gương điển hình, đồng thời phê phán nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Công tác quy hoạch, điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ, đảng viên được thực hiện công khai, khách quan, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng về trình độ chính trị, chuyên môn và có cơ cấu độ tuổi, giới tính hợp lý. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện rất coi trọng việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị.

Xác định con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển, trong 5 năm qua, huyện Côn Đảo đặc biệt chú trọng nâng chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên. Các cấp ủy đảng quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương đến cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Từ năm 2015 đến nay, Côn Đảo đã sắp xếp, tinh gọn, giảm được 7 cơ quan, đơn vị, nhân sự ở 9 tổ dân cư; tinh giản 15 biên chế, giảm 18 người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư. 

*  Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Côn Đảo sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả?

- Mục tiêu xuyên suốt của huyện Côn Đảo là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục chỉnh trang, thực hiện trật tự, văn minh đô thị; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển Côn Đảo cơ bản trở thành Khu du lịch Quốc gia sinh thái, văn hóa - lịch sử. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa; tiếp tục tinh gọn bộ máy; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể đối với hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, từng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phải chăm lo, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân. 

Về kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Côn Đảo tiếp tục xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng “du lịch - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp”. Trong đó tiếp tục phát triển Côn Đảo theo hướng khu du lịch, dịch vụ chất lượng cao trên cơ sở khai thác thế mạnh về thiên nhiên rừng, biển và Khu di tích Quốc gia đặc biệt, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng tỷ lệ khách nước ngoài và tỷ lệ khách tham quan du lịch sinh thái.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, huyện Côn Đảo xác định phải tạo đột phá về chất lượng dịch vụ, xây dựng một số dịch vụ du lịch đạt chất lượng cao, chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp, thực hiện văn minh đô thị. Đảng bộ huyện sẽ đánh giá đúng sát những thuận lợi, khó khăn để kiến nghị với Trung ương và tỉnh phân cấp về thẩm quyền, ưu tiên về cơ chế chính sách, vốn đầu tư hạ tầng cho Côn Đảo; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng những công trình trọng điểm có tính chất làm đòn bẩy. Ngoài ra, Côn Đảo sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót khuyết điểm trong công tác quản lý điều hành, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Côn Đảo đến năm 2030.

* Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!

MỸ LƯƠNG
(Thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
SỔ TAY GIẢM NHỰA DU LỊCH CÔN ĐẢO
Cuốn sổ tay hướng dẫn giảm nhựa với thông tin liên quan về vật liệu nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống và làm sao để sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập151
  • Hôm nay18,724
  • Tổng truy cập16,930,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây